Follow by Email

maandag 1 juni 2015

De kosten van de letselschade-advocaat

Als je met een belangenbehartiger in zee gaat, is het belangrijk dat je voorafgaand aan de werkzaamheden van je belangenbehartiger weet hoe het zit met de kosten. In de praktijk bestaat hierover veel onduidelijkheid. Als voorbeeld wordt er vaak gezegd dat een advocaat veel duurder is als een andere belangenbehartiger (zijnde een niet-advocaat). Dit is echter niet juist. Hoe zit het dan wel?

De kostenproblematiek heeft een vaste wettelijke basis. Artikel 6:96 BW bepaalt dat de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid enerzijds en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte anderzijds voor vergoeding in aanmerking komen. Wat betekent dit nu in normaal Nederlands?

Dit betekent dat de kosten van een belangenbehartiger door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed als de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval vaststaat. Het gaat hierbij om de vraag wat er nu feitelijk is gebeurd. Wie was er aansprakelijk voor het ontstaan van het verkeersongeval, het bedrijfsongeval of de medische fout?

Als de aansprakelijkheid duidelijk is, worden de kosten van de belangenbehartiger onderdeel van de schade. Slechts de redelijke kosten komen voor vergoeding in aanmerking. De kosten zijn qua omvang redelijk te noemen als er een redelijke verhouding bestaat met de omvang van de schadevergoeding van de klant.

Het is belangrijk dat je voorafgaand aan de werkzaamheden financiële afspraken vastlegt met je belangenbehartiger. Dit gebeurt vaak in een overeenkomst van opdracht. Op deze manier kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Tot slot is het belangrijk dat u weet dat er belangenbehartigers zijn (vaak niet-advocaten) die allerlei kostenafspraken maken met verzekeraars in Nederland. Voor advocaten zijn dergelijke constructies verboden, omdat je als advocaat onafhankelijk moet kunnen werken.

Als u wilt weten of uw belangenbehartiger dit ook doet, kunt u kijken op de volgende websites:


Als u vragen heeft over de inhoud van de overeenkomst van opdracht die u moet ondertekenen,  kunt u ons bellen. Wij zullen u dan vrijblijvend te woord staan en een oplossing voor u proberen te vinden.

Mogelijk einde kinderalimentatie! Door verhoging kindgebonden budget.

       
Hoe zit dat? Ik geef een voorbeeld.
Stel Mieke en Victor gaan in 2012 scheiden. Mieke heeft een inkomen van € 500,00 netto per maand en Victor heeft € 1.500,00 netto per maand. Samen hebben ze 2 kinderen van 2 en 4 jaar oud.
Bij het gezamenlijke netto gezinsinkomen van € 2.000,00 is de behoefte van de kinderen € 250,00 per kind per maand.
Bij de scheiding is een berekening gemaakt waaruit blijkt dat Victor € 200,00 per kind per maand aan Mieke moet betalen.  In 2015 ziet Victor dat hij van de Belastingdienst geen teruggaaf meer krijgt. Daarnaast weet hij dat Mieke inmiddels ongeveer € 800,00 per maand verdient. Hij vraagt om een herberekening.
De nog altijd alleenstaande Mieke ontvangt voor de beide kinderen, die inmiddels 5 en 7 jaar oud zijn, kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop. Ze ontvangt bij haar minimuminkomen € 406,00 per maand. Oftwel € 203,00 per kind per maand aan toeslagen (proefberekening via www.toeslagen.nl)
De kinderen zijn om het weekend van vrijdagmiddag tot maandagochtend bij Victor. Daarnaast zijn ze iedere dinsdagmiddag tot woensdagochtend bij Victor. Ook zijn ze er tijdens de helft van de vakanties. De kosten die Victor daarvoor maakt hoeft hij niet aan Mieke te betalen (zorgkorting 35%).
De behoefte van de kinderen is geïndexeerd naar € 259,00 per kind per maand. Mieke ontvangt € 203,00 per kind per maand van de staat. Er blijft dus maar een behoefte van € 56,00 per kind per maand over.
Victor heeft nog altijd € 1.500,00 inkomen. Hij heeft een draagkracht van € 127,00 per maand. Mieke heeft inmiddels € 800,00 inkomen en daarmee € 50,00 draagkracht. Het aandeel van Victor in de totale draagkracht is 127/ 177 = 72%. Dat betekent dat hij 72% van de behoefte moet betalen.
De behoefte is € 56,00 per kind. Victor betaalt hiervan 0.72 x € 56 = € 40,00 per kind per maand. Hiervan betaalt hij 35% ofwel € 20,00 thuis en € 20,00 per maand aan Mieke.
De kinderalimentatie was € 200,00 per kind per maand. Deze wordt € 20,00 per kind per maand. Voor Victor betekent dit dat hij meer dan € 300,00 per maand minder hoeft bij te dragen.  Voor Mieke is dit minder erg dan het lijkt. Zij krijgt immers de toeslag van de Belastingdienst.
Betaalt u of ontvangt u kinderalimentatie en heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.  Vraag naar mr. A.A.M. Oude Ophuis of mr. I. Koster

maandag 24 november 2014

Nieuwe hulp voor werkgevers onder de nieuwe Participatiewet.

Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de sociale partners. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om deze harmonisatie in het aanbod voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. Gemeenten en UWV kunnen, in de geest van de wet, in 2015 alvast aan de slag.
Het instrumentarium dat UWV en gemeenten kunnen inzetten om werkgevers te ondersteunen kan nu nog van elkaar verschillen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma dat de VNG en sociale partners haar hebben gevraagd het pakket dat hiervoor beschikbaar is op een aantal punten te harmoniseren. Het gaat dan om de no-risk polis waarmee ondernemers die werk bieden aan mensen met een beperking kunnen worden gecompenseerd voor loonkosten bij uitval door ziekte. Ook de mobiliteitsbonus waarbij werkgevers minder premie hoeven te betalen, komt de komende jaren beschikbaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Deze harmonisatie geldt voorlopig voor vijf jaar en zal tussentijds worden geëvalueerd.
Over een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers met een beperking, vindt momenteel overleg plaats tussen de gemeenten en het UWV. Ook hier is het uitgangspunt van VNG en sociale partners dat het niet uit mag maken of werknemers afkomstig zijn van het UWV of de gemeenten. Deze eenduidigheid in de ondersteuning maakt het voor werkgevers makkelijker om banen voor mensen met een arbeidsbeperking aan te bieden.
In het Sociaal Akkoord heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen in te richten voor mensen met beperkingen uit de doelgroep van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking.

donderdag 5 september 2013

Persbericht                                                                                                                                     

vFAS organiseert 13 september 2013 de ‘Dag van de Scheiding’
Gratis scheidingscheck bij Camps advocatuur in Enschede tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Enschede, 4 september

Eén op de drie huwelijken strandt. Het is onder meer deze reden dat de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ heeft ingesteld om op deze wijze de aandacht te richten op de grote maatschappelijke gevolgen hiervan en derhalve de noodzaak van een goede begeleiding bij scheiding.
Op 13 september kan iedereen die meer wil weten over het onderwerp ‘scheiden’ vrijblijvend terecht bij Camps advocatuur in Enschede of één van de andere ruim 700 kantoren die zijn aangesloten bij de vFAS, te vinden op www.verder-online.nl.
Gedurende de Dag van de Scheiding worden bezoekers van vFAS-kantoren in de gelegenheid gesteld om vrijblijvend kennis te maken met Camps advocatuur. Het is onder andere mogelijk om een gratis scheidingscheck te laten uitvoeren. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld en meer informatie worden verkregen. Het kosteloos ingewonnen advies van de vFAS-advocaat-mediator geeft inzicht in de keuzes en/of gevolgen in specifieke situaties op het gebied van scheiden.
Kijk voor meer informatie en openingstijden op verder-online.nl en www.campsadvocatuur.nl.

Respectvol uit elkaar
Op 15 september 1796 werd in Nederland de allereerste echtscheiding uitgesproken. Voor vFAS was dit de aanleiding om rond deze dag landelijk aandacht te vragen voor de noodzaak van deskundige begeleiding van scheidingen. Doel is het verbeteren van het proces rondom een echtscheiding, zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Niet voor niets is het motto van de vFAS: 'scheiden doe je samen'.
Sinds 2010 wordt ieder jaar de ‘Dag van de Scheiding’ georganiseerd. Tijdens de dag kunnen via Twitter (#dagvandescheiding) vragen aan vFAS worden gesteld.

Over vFAS
De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Het merendeel van de aangesloten leden is gespecialiseerd advocaat-scheidingsmediator. Deze begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen.

Op 12 september organiseert de vFAS het congres ‘De gescheiden ouders van de toekomst: het kind aan het woord’. Samen met kinderen, politiek en professionals gaat vFAS om de tafel. Op deze wijze wil de vFAS een betere positie van kinderen tijdens en rondom echtscheidingstrajecten creëren  Aanmelden voor het congres dat in Madurodam (Den Haag) plaatsvindt kan via verder-online.nl.

Camps advocatuur is op 13 september 2013 van 09.00 uur tot 18.00 uur geopend voor vrijblijvende en kosteloze gesprekken over al uw vragen op het gebied van echtscheiding. Voor een gesprek zal 30 minuten gereserveerd worden in de agenda van mevrouw mr. A.A.M. Oude Ophuis indien u vooraf een afspraak maakt. U kunt hiervoor bellen met 053 431 3772 of een e-mail sturen naar info@campsadvocatuur. 

Wilt u meer informatie over vFAS, kijk op www.verder-online.nl of bel: (070) 362 62 15 of stuur een e-mail naar: info@verder-online.nl.


maandag 19 september 2011

Verkeersaansprakelijkheid

HR 8 juli 2011, LJN BP6996
Als geen van beide partijen bewijs kan leveren dat de ander door rood is gereden, moet bij de vaststelling van de aansprakelijkheid worden uitgegaan van de veronderstelling dat de aansprakelijk gestelde automobilist door groen is gereden. De Hoge Raad herhaalt de omstandighedencatalogus aan de hand waarvan vervolgens moet worden beoordeeld of de aansprakelijk gestelde automobilist zodanig gevaarzettend heeft gehandeld dat hij inderdaad aansprakelijk is. Bij de beoordeling van eventuele eigen schuld van de eisende partij moet vice versa dezelfde exercitie worden verricht.

vrijdag 12 augustus 2011

Recht op uitbetaling vakantie-aanspraken na overlijdenEen weduwe van een man die bij ten tijde van zijn overlijden nog een aanzienlijk aantal uren aan vakantie open had staan vroeg om uitbetaling hiervan door de werkgever. De kantonrechter in Heerenveen wees haar vordering toe!
Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst bestaat recht op uitbetaling van de tot dat moment opgebouwde vakantie-aanspraken. Een dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Het overlijden van de werknemer is één van deze manieren. Het recht op uitbetaling van de vakantie-aanspraken blijft bestaan ongeacht de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het recht op uitbetaling ontstaat op het moment van overlijden en gaat vervolgens over op de erfgenamen. De erven kunnen vervolgens een vordering instellen bij de werkgever tot uitbetaling van de opgebouwde vakantie-aanspraken. Het kan, zoals ook in het geval van deze weduwe aan de orde was, om aanzienlijke bedragen gaan. Het nalaten om een vordering in te stellen is dus een gemiste kans.